Мы прилагаем все усилия, чтобы запустить наш веб-сайт,
и совсем скоро мы будем готовы!

Напишите нам на info@garnet.kz если у вас есть вопросы.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим, Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Гарнет» (ранее - ТОО «Коллекторское агентство «Debt Collection») (далее - Товарищество), БИН 160640016059, включено в Реестр коллекторских агентств Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) за № 05.К.17.023 от 21 ноября 2017 года, руководствуясь положениями подпункта 2) пункта 1 статьи 15 Закона РК от 6 мая 2017 года № 62-VI «О коллекторской деятельности» уведомляет Вас об изменении наименования и места нахождения Товарищества на основании Решения единственного участника № -3/2021 от 30 марта 2021 года, а именно:

 1. Новое наименование Товарищества:
  • на государственном языке: «Коллекторлық агенттігі «Гарнет» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, сокращенно – «КА «Гарнет» ЖШС;
  • на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Гарнет», сокращенно – ТОО «КА «Гарнет».
 2. Новый юридический адрес Товарищества: Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Нур Алатау, улица Еркегали Рахмадиев, дом 25 А, почтовый индекс 050045;
 3. Новый Директор Товарищества: Аханов Айдар Талгатович;
 4. Новый собственный интернет-ресурс - www.garnet.kz;
 5. Новый номер телефона, факс, адрес электронной почты: +7 (775) 031-0816, info@garnet.kz

ХАБАРЛАМА

Осымен, «Гарнет» коллекторлық агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (осыдан бұрын -«Debt Collection» Коллекторлық агенттігі ЖШС) (бұдан әрі - Серіктестік), БСН 160640016059, Қазақстан Республикасы Қаржы нарықтарын реттеу және дамыту агенттігінің коллекторлық агенттіктерінің тізіліміне 2017 жылы 21 қараша №05.К.17.023 енгізілген, «Коллекторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 6 мамырдағы № 62-VI Заңының 15-бабындағы 1-тармақтың 2) тармақшасының ережелерін басшылыққа ала отырып, жалғыз қатысушысының 2021 жылғы 30 наурыздағы № -3/2021 Шешімі негізінде Серіктестіктің атауы мен орналасқан жерінің өзгергені туралы Сізді хабардар етеді, атап айтқанда:

 1. Серіктестіктің жаңа атауы::
  • мемлекеттік тілде: «Коллекторлық агенттігі «Гарнет» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қысқартылған - «КА «Гарнет» ЖШС
  • орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Гарнет», қысқартылған - ТОО «КА «Гарнет».
 2. Серіктестіктің жаңа заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Нұр алатау ықшам ауданы, Еркеғали Рахмадиев көшесі, 25 А үй, пошта индексі 050045;
 3. Серіктестіктің жаңа Директоры: Аханов Айдар Талгатович;
 4. Жаңа интернет-ресурс - www.garnet.kz;
 5. Жаңа телефон нөмірі, факс, электрондық пошта мекен-жайы: +7 (775) 031-0816, info@garnet.kz

© 2021 Garnet